Hotel lock

Paradox

Paradox SP4000

SP4000

- 4 Vùng ( 8 vùng kép) - Mở rộng 32 vùng - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím LED K636 + Ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP5500-K10H

SP5500-K10H

- 5 Vùng (10 vùng kép) - Mở rộng 32 vùng + Tích hợp điều khiển khoá điện - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím LED K10H + Ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP6000-LCD K32

SP6000-LCD K32

- 8 Vùng (16 vùng kép) - Mở rộng 32 vùng - Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím LCD K32 + ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP6000-TM40

SP6000-TM40

- 8 Vùng (16 vùng kép) - Mở rộng 32 vùng - Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng Read More »

Paradox EVO192-K641

EVO192-K641

- 8 Vùng (16 vùng kép) - Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển - Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím LCD K641+ngu ồn+ Bình dự phòng + còi Read More »

Paradox EVO192-TM40

EVO192

- 8 Vùng (16 vùng kép) - Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển - Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn - Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) - Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng + còi Read More »