Hotel lock

Paradox

Paradox SP4000

– 4 Vùng ( 8 vùng kép) – Mở rộng 32 vùng – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím LED K636 + Ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP5500-K10H

– 5 Vùng (10 vùng kép) – Mở rộng 32 vùng + Tích hợp điều khiển khoá điện – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím LED K10H + Ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP6000-LCD K32

– 8 Vùng (16 vùng kép) – Mở rộng 32 vùng – Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím LCD K32 + ngu ồn + Bình dự phòng Read More »

Paradox SP6000-TM40

– 8 Vùng (16 vùng kép) – Mở rộng 32 vùng – Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng Read More »

Paradox EVO192-K641

– 8 Vùng (16 vùng kép) – Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển – Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím LCD K641+ngu ồn+ Bình dự phòng + còi Read More »

Paradox EVO192-TM40

– 8 Vùng (16 vùng kép) – Mở rộng 192 vùng – 8 bàn phím điều khiển – Tích hợp loại đầu dò thông thường , địa chỉ, điều khiển khoá điện ,đèn – Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm ,khói,nhiệt,v..v..) – Bàn phím cảm ứng TM40 +nguồn+ Bình dự phòng + còi Read More »

Recent Products

Video Phone

Kocom KVM-520
Commax DRC-4MC
Commax CDV-35A
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30
Kocom KSP-230
Kocom KC-MC31
Commax DRC-40K
Kocom KHV 478
Commax CDV-43Q
Commax DP-4VHP
IS2000
Commax DRC-4CP
Commax CDV-70A
IC-100
Commax CDV-35U
Kocom KCV-801R
Commax DRC-4U
Commax CDV-70P
Commax CDV-70K

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E