Hotel lock

Paradox SP4000

SP4000-S

- 4 Vùng ( 8 vùng kép)
- Mở rộng 32 vùng
- Kết nối nhiều loại đầu dò (trộm,khói,nhiệt,v..v..)
- Bàn phím LED K636 + Ngu ồn + Bình dự phòng

Comments are closed.