Hotel lock

Soyal AR-716E-V4

AR-716E-V4-S

AR-716E-V4 TCP/IP NETWORKING with UPS Function
- Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa
- Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line.
- Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
- Phần mềm kiểm soát trung tâm

Comments are closed.