Hotel lock

Soyal AR-716E-V4

AR-716E-V4-S

AR-716E-V4 TCP/IP NETWORKING with UPS Function
– Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa
– Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ, Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line.
– Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
– Phần mềm kiểm soát trung tâm

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Commax CDV-70K
Commax CDV-43Q
Kocom KSP-230
IC-100
Commax DRC-4CH
Commax DRC-40K
Commax CDV-35U
Commax DRC-4CP
Commax DP-4VHP
Kocom KC-MC31
Kocom KHV 478
Commax DRC-4U
Commax CDV-70P
Commax CDV-35A
Kocom KCV-801R
IS2000
Kocom KVM-520
Commax CDV-43N
Kocom KIV 212
Kocom KC-MC30

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E