Hotel lock

Soyal AR-716Ei

AR-716E-S

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING
- Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa
- Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line.
- Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua TCP/IP
- Phần mềm kiểm soát trung tâm
- Chưa bao gồm bộ nguồn

Comments are closed.