Hotel lock

Soyal AR-716Ei

AR-716E-S

AR-716Ei (Taiwan) TCP/IP NETWORKING
– Bộ kiểm soát trung tâm 18 cửa
– Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ, Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line.
– Khả năng kết nối với 18 thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua TCP/IP
– Phần mềm kiểm soát trung tâm
– Chưa bao gồm bộ nguồn

Comments are closed.

Recent Products

Video Phone

Kocom KIV 212
Commax CDV-35A
Commax DP-4VHP
Kocom KC-MC30
Commax CDV-70A
Commax DRC-4CP
Commax DRC-40K
Kocom KHV 478
Commax CDV-43N
Kocom KSP-230
Commax CDV-70K
Commax CDV-35U
Commax DRC-4MC
Kocom KCV-801R
Commax CDV-43Q
Kocom KC-MC31
Kocom KVM-520
IC-100
Commax DRC-4CH
Commax DRC-4U

Soyal

Soyal AR-727H
Soyal AR-725E
Soyal AR-725H
Soyal AR-757H
Soyal AR-723H
Soyal AR-721H
Soyal AR-716E-V4
Soyal AR-716Ei
Soya AR-716E